Regulamin

1.

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Serwisu jest Sprzedawca biletów jest aia-hamburg. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.Impresariat artystyczny aia-hamburg nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu rezerwacyjnym oraz za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu biletu.

2.
Zakup biletów internetowych jest możliwy do 1 godziny przed terminem prezentacji spektaklu. AIA Hamburg zastrzega sobie możliwość wcześniejszego lub późniejszego zakończenia sprzedaży online bez podania przyczyny. Brak możliwości zakupu biletu poprzez system sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie, prosimy wówczas o kontakt tel. pod nr. tel. 0176 45986428. Uwaga: Nie wydajemy duplikatów biletów drukowanych - papierowych dostarczonych pocztą lub kurierem.

3.
Przy zamówieniu przez internet obowiązują następujące kroki:   
krok 1 – wybór imprezy i kategorii biletu; dodanie biletów do koszyka,
krok 2 – przejście do kasy, wybór opcji dostarczenia i sposobu płatności,
Krok 3 - złożenie i opłacenie zamówienia,
Krok 4 – potwierdzenie złożenia zamówienia przez aia/hamburg
Krok 5 - potwierdzenie rezerwacji biletów po zaksięgowaniu wpłaty.
Ktok 6 - w zależności od opcji odbioru biletów:
a/ wydruk biletu elektornicznego
b/ dostarczenie biletu Pocztą

Przy kontakcie mailowym lub telefonicznym prosimy o podanie numeru zamówienia.

4.
Dokonując rejestracji w serwisie aia hamburg, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez AIA Hamburg danych osobowych, teraz i w przyszłości, zgodnie z prawem europejskim, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych. Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest: AIA Hamburg

5.

Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ Impresariat aia hamburg nie dokonuje zwrotów, ani wymiany biletów zakupionych za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży biletów. Bilet zakupiony w serwisie nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia, zmiany daty i/lub miejsca wydarzenia. Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo zmiany zarezerwowanych miejsc.


6.
Płatności:
Zwykły przelew bankowy lub  Paypal.  Warunkiem internetowej sprzedaży biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Przy zakupie biletów online, możliwa jest wpłata na konto w formie tz. zwykłego przelewu bankowego lub płatność w systemie Paypal.  W przypadku płatności w systemie Paypal pobierana jest prowizja za płatność online w wysokości 2% od kwoty zakupu.


W mailu potwierdzającym złożenie zamówienia dostaną Państo informację o numerze konta, na które należy dokonać wpłaty. Wpłatę należy dokonać w ciągu 24 godz. od dokonania rezerwacji. Jeśli nie otrzymamy płatności w ciągu 2 dni, rezerwacja zostanie anulowana.

a/ Jeżeli otrzymamy płatność po 7 dniach, pieniądze zostaną zwrócone z potrąceniem 5€ opłaty manipulacyjnej.

b/ Jeżeli w tytule przelewu nie będzie podanego numeru rezerwacji lub nazwiska osoby zamawiajacej, pieniądze zostaną zwrócone z potrąceniem 5€ opłaty manipulacyjnej.

c/ Jeżeli napłynie nieprawidłowa suma, pieniądze zostaną zwrócone z potrąceniem 5€ opłaty manipulacyjnej.

7.
Rezerwacja jest obowiązująca dla serwisu AIA Hamburg dopiero po dokonaniu opłaty za rezerwację (PO ZAKSIĘGOWANIU WPŁATY NA KONCIE SERWISU).

W przypadku wybraniu jako formy płatności przelewu zwykłego wpłaty należy dokonać jak najszybciej od dokonania rezerwacji. Jeśli nie otrzymamy płatności do 3 dni, rezerwacja zostanie anulowana.

8.
Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo mail potwierdzający rezerwację biletów wraz z plikiem PDF do wydruku.

9.
Wszelkie nieopłacone transakcje zostaną anulowane.

10.
Celem dokonania zakupów konieczne jest podanie niezbędnych danych, umożliwiających dokonanie rezerwacji i płatności, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. AIA Hamburg nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane wprowadzone do formularza.
Dane osobowe zarejestrowanego użytkownika serwisu przechowywane będą przez AIA Hamburg jedynie w celu umożliwienia użytkownikowi składania zamówienia w sklepie internetowym. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim oraz innym podmiotom dla celów marketingowych.
Użytkownik serwisu wyraża zgodę na zbieranie i przechowywanie jego danych osobowych przez AIA Hamburg, po ich wprowadzeniu do systemu.
Zarejestrowany użytkownik serwisu ma dostęp do swoich danych i może zmienić swoje dane w każdym czasie.

11.
Kupując bilet, użytkownik akceptuje niniejszy regulamin oraz regulaminy i ustalenia organizatorów danych imprez, a także te dotyczące obiektów, w których dane imprezy się odbywają.

12.
Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania nielegalnie sprzedanych / sfałszowanych biletów i odmówienia wejścia na imprezę ich posiadaczom.

 

Regulamin

REGULAMIN IMPREZY


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy zobowiązana jest do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegania poniższych postanowień Regulaminu.
2. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
3. Organizator imprezy masowej jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania się osób przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
4. Wejście i przebywanie osób na terenie Imprezy oznacza ich bezwzględną akceptację Regulaminu.

II. WSTĘP NA TEREN IMPREZY

1. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje wszystkim osobom spełniającym warunki niniejszego Regulaminu.
2. Zakaz wstępu osób na Teren imprezy został uregulowany w Regulaminie Terenu.
3. Osoby obecne na terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych. Szczegółowe działania służb porządkowych określa instrukcja opisująca zadania służby porządkowej.
4. Za małoletnich uczestniczących w Imprezie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZADKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

1. Organizatorzy zapewniają bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
a) Służby porządkowe i informacyjne.
b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno – sanitarnego.
2. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych oraz zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
– broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, w tym napojów w szklanych opakowaniach,
– materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,
– materiałów pożarowo niebezpiecznych,
– napojów alkoholowych,
– środków odurzających lub substancji psychotropowych,
4. Podczas Imprezy zabrania się wnoszenia i używania kamer i sprzętu nagrywającego audio-video.
5. Służby Porządkowe, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Terenie Imprezy;
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 3;
d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania do opuszczenia Imprezy;
f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych;
g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
Czynności wymienione powyżej powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
6. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
7. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub usunięcia osoby z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą nie przysługują żadne roszczenia.
8. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na Terenie Imprezy powinny:
a) natychmiast powiadomić Służby Porządkowe;
b) unikać paniki;
c) stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów;
d) kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami;
e) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
2. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko.
3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
4. Zakazuje się;
a) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy,
b) wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla widzów (np.: zaplecze sceny, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe),
c) rzucania wszelkimi przedmiotami,
d) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek lub naruszających dobre obyczaje i obrażania jakichkolwiek osób,
e) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących,
f) pisania na budowlach, urządzeniach, ich malowania i oklejania,
g) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi i zaśmiecania terenu obiektu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Status sponsora Imprezy przyznają wyłącznie Organizatorzy.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
3.Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, przez służby porządkowe, informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
4. Kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 €
5. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję w miejscu imprezy masowej, podlega
karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 €.
6. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń , w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. Zm.), wyroby pirotechniczne materiały niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
od 3 miesięcy do lat 5.
7. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności.

8. Kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności.
Sposób udostępnienia niniejszego Programu i Regulaminu uczestnikom imprezy:

 

Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego, na podstawie ustawy, przez Organizatora lub Służbę Porządkową, podlega karze grzywny oraz może zostać pozbawiony prawa wstępu na imprezy masowe na czas od 3 do 12 miesięcy, a w stosunku do wnoszonych niedozwolonych przedmiotów, orzeczony będzie ich przepadek, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

 

Wiadomość